Најважнији послови у "ГЛОБОС ОСИГУРАЊУ" а.д.о. Београд су:

  • снимање ризика и закључивање уговора о осигурању;
  • снимање и процена штета и исплата по одштетним захтевима;
  • превентивно спровођење мера за спречавање и смањење ризика преузетих у осигурање;
  • финансијске трансакције (депоновање, улагање и пласман слободних средстава осигурања у складу са законом);

Код закључивања уговора о осигурању претежна делатност "ГЛОБОС ОСИГУРАЊА" а.д.о. Београд је осигурање имовине, лица, финансијских пласмана и ауто каско моторних возила.

По наплаћеној премији и оствареним пословним резултатима "ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд спада у најбоља новоформирана осигурања у Србији.

Текући рачун "ГЛОБОС ОСИГУРАЊА" никада није био блокиран и остварено је позитивно пословање свих протеклих година. 

Пореске и друге законске обавезе измиру се на време. 

Овлашћени актуар редовно врши контролу, а независна ревизорска кућа, ревизију пословања. 

Радом Друштва руководе Скупштина акционара, Управни одбор и генерални директор.