Осигурање лица

 

I Осигурање од последица несрећног случаја – незгоде

Download Adobe reader- Oпшти услови осигурања од незгоде

Током 24 сата штитимо од евентуалних последица

  • трајног инвалидитета
  • смрти услед несрећног случаја
  • смрти услед болести
  • нарушавања здравља које захтева лекарску помоћ (трошкови лечења)
  • пролазне неспособности за рад,

а тиме се постиже:

  • сигурност осигураника и њихових породица и
  • економска заштита осигураника од неповољних последица незгоде.

По правилу, могу се осигурати лица од 14 до 75 година.

Ви бирате суме на које желите да се осигурате и које уједно представљају максималну висину накнаде која се исплаћује за случај несрећног догађаја.

Овај пакет садржи заокружен систем осигурања запослених било да су засновали радни однос на неодређ ено или одређ ено време. Осигурање траје 24 сата, на послу и ван посла, код куће, на путовању и рекреацији, 365 дана у години.

Премију осигурања може плаћати послодавац, а може се плаћати и лично, месечно или годишње, уз предвиђени попуст.

Степен инвалидитета одређује се након завршетка лечења, када се последице устале, односно, када се, према мишљењу лекара-цензора, више не може очекивати погоршање или побољшање.

Када се очекује дужи период опоравка, осигуранику исплаћујемо одговарајући износ неспорног аконтативног дела премије. Тај износ одговара постотку инвалидитета у односу на уговорену осигурану суму, уколико је према медицинској документацији неспорно да је повреда изазвала трајни инвалидитет. « Глобос осигурање« а.д.о овако показује хуманости и разумевања за ситуацију у којој се повређено лице нашло.

Посебна повољност коју нуди »Глобос осигурање« а.д.о јесте да се и чланови породичног домаћинства, такође, могу осигурати под истим условима који важе за осигурање запослених.

II Kолективно добровољно здравствено осигурање

Download Adobe reader- Општи услови добровољног здравственог осигурања

Download Adobe reader- Правила добровољног здравственог осигурања

Download Adobe reader- Посебни услови добровољног здравственог осигурања

Download Adobe reader- Посебни услови за осигурање ученика и студената од последице несрећног случаја

Download Adobe reader- Посебни услови за колективно добровољно здравствено осигурање лица за случај тежих болести и хирушких                интервенција