Годишња скупштина акционара 2011.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл.гласник РС» бр. 47/2006.) и члана 6. до 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и поседовању акција са правом гласа («Сл.гласник РС» бр. 100/06, 116/06 и 37/09), «ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. Београд, кнез Михаилова 11-15, објављује

И З В Е Ш Т А Ј  О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Резултат издавања обичних акција без јавне понуде

 

Скупштина акционара «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. на седници од 18.04.2011. године донела је Одлуку о издавању обичних акција емисије Д-4 без јавне понуде ради претварања нераспоређене добити у основни капитал.

Комисија за хартије од вредности, издала је Решење о давању одобрења за издавање хартија од вредности ради претварања нераспоређене добити у основни капитал, издаваоцу «ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. под бројем 4/0-24-1853/3-11 од 12.05.2011. године.

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио је дана 19.05.2011. године укњижавање обичних акција издаваоца «ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. Београд, са ЦФИ кодом ЕСВУФР и ИСИН бројем РСГЛОСЕ63444, укупне номиналне вредности 45.999.950,00 динара, односно 64.935 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 770,00 динара.

Овај извештај ће бити објављен на Web страници www.globos.rs, у дневном листу Привредни преглед, који се дистрибуира на целој територији Републике и достављен Комисији за хартије од вредности.  

«ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ» а.д.о.
генерални директор

Милован Ђуровић


На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл.гласник РС» бр. 47/2006.) и члана 6. до 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и поседовању акција са правом гласа («Сл.гласник РС» бр. 100/06, 116/06 и 37/09), «ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. Београд, кнез Михаилова 11-15, бјављује

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј
са редовне годишње Скупштине акционара
 «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. Београд,
одржане 18.04.2011.г.

На седници су донете следеће Одлуке:

  1. власницима преференцијалних акција дивиденда у износу од 1.053.021,00 динара,
  2. власницима обичних акција сразмерно њиховом учешћу у оквиру капитала по основу обичних акција, односно сразмерно учешћу у праву гласа део у износу од 49.999.950,00 динара за повећање основног капитала издавањем акција без јавне понуде,
  3. део у износу од 425.785.032,85 динара оставља се као нераспоређена добит;

«ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ» а.д.о.
генерални директор

Милован Ђуровић


На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл.гласник РС» бр. 47/2006.) и члана 6. до 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и поседовању акција са правом гласа («Сл.гласник РС» бр. 100/06, 116/06 и 37/09), «ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. Београд, кнез Михаилова 11-15, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
сазивању редовне годишње Скупштине акционара


На основу Одлуке Управног одбора Друштва од 18.03.2011.год. сазива се редовна годишња Скупштина акционара „ГЛОБОС ОСИГУРАЊА“ а.д.о. Београд, која ће се одржати 18.04.2011. год. са почетком у  09,00 часова у просторијама Друштва „ГЛОБОС ОСИГУРАЊА“ а.д.о. Београд, кнез Михаилова бр. 11-15.

За ову седницу предлаже се следећи:

Д н е в н и    р е д:

       1. Отварање седнице и избор радних тела:
           а) председника Скупштине,
           б) записничара и 2 (два) оверача записника (из редова акционара),
           ц) Комисије за гласање од 3 (три) члана.
       2. Извештај Комисије за гласање;
       3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине;
       4. Разматрање и усвајање извештаја о пословању Друштва у 2010.г. са
           мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора:
           4.1. доношење Одлуке о усвајању годишњег рачуна Друштва за 2010.г. са
                  мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора,       
           4.2. доношење Одлуке о расподели добити по годишњем рачуну за 2010.г. са
                  мишљењем Надзорног одбора
       5. Доношење Одлуке о издавању акција без јавне понуде ради претварања   
           нераспоређене добити у основни капитал;
       6. Разматрање и усвајање извештаја о корпоративном управљању за 2010.г.
           са мишљењем Надзорног одбора;
       7. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду интерне ревизије за 2010.г.
           са мишљењем Надзорног одбора;
       8. Разматрање и усвајање извештаја о спровођењу политике саосигурања и
           реосигурања са мишљењем актуара и Надзорног одбора;
       9. Разматрање и усвајање извештаја о раду  Надзорног одбора;
     10. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора са коментаром    
           Надзорног одбора;         
     11. Разматрање и доношење одлуке о пословном плану Друштва за 2011.г. са
           Планом пословођења са мишљењем Надзорног одбора;
     12. Инвестициони план за 2011.г. са мишљенејм Надзорног одбора;
     13. Одлука о избору (верификацији мандата) чланова органа управљања:
            а) Управног одбора
            б) Надзорног одбора
     14. Доношење Одлуке о политици накнаде за рад чланова Управног и Надзорног
           одбора;
     15. Доношење Одлуке о избору ревизора пословања за 2011.г. Увид у Статут и
          друга општа акта, као и предлоге одлука, акционари могу погледати и на
          њихов захтев добити копије у просторијама Друштва, сваког радног дана
          од 08,00 до 12,00 часова.

Право непосредног учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари, односно заступници акционара, који сходно одредбама Статута располажу са најмање 1% акција са правом гласа.
Акционари који поседују мање од 1% акција са правом гласа, могу удружити своје акције ради остваривања права гласа у Скупштини.
Пуномоћја за заступање, достављају се најкасније 5 дана пре одржавања седнице.

Овај позив објављује се на веб сајту Друштва www.globos.co.rs и дневном листу Привредни Преглед, најкасније 30 дана пре одржавања Скупштине акционара.

Листа акционара – састав Скупштине Друштва утврђује се изводом из Централног регистра на дан 04.04.2011.године.

Председник Управног одбора
Милован Ђуровић с.р.

ПРЕУЗИМАЊЕ ПУНОМОЋЈАDownload Adobe reader147 КБ


На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл.гласник РС» бр. 47/2006.) и члана 6., 7. и 8.  Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава о поседовању акција са правом гласа («Сл.гласник РС» бр. 100/06, 116/06 и 37/ 09.), «ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ» а.д.о. Београд, кнез Михаилова 11-15, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 255. став 1. Закона о привредним друштвима и члана 57. Статута «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. Београд, Управни одбор Друштва на седници одржаној 28.02.2011. године, донео је следећу:

 О Д Л У К У

о одређивању дана дивиденде и дана за остваривање права на бесплатне акције
по основу повећања основног капитала из нераспоређене добити за 2010.год.

  1. Утврђује се 03.05.2011.г. као дан дивиденде и дан за остваривање права на бесплатне акција по основу повећања основног капитала из нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2010.г.
  2. Право на исплату дивиденди имају акционари, уписани власници преференцијалних акција на дан 03.05.2011.г. према подацима из извода Централног регистра, клиринга и депоа хартија од вредности, уплатом на текући рачун.
  3. Акционари – уписани власници обичних акција «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. Београд на дан 03.05.2011.г. према подацима из Извода Централног регистра, клиринга и депоа хартија од вредности, имају право на бесплатне акције по основу повећања основног капитала из нераспоређене добити сразмерно свом учешћу у оквиру капитала по основу обичних акција, односно сразмерно учешћу у праву гласа.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Председник Управног одбора

Милован Ђуровић с.р.